Featured

ପିଲାଟିର ନାମ ଖୁଦୀରାମ

୧୯୮୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖ ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନପୁରର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟନାଥ ବୋଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦେବୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ , ଘରେ…

Featured

ପିଲାଟିର ନାମ ଖୁଦୀରାମ

୧୯୮୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖ ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନପୁରର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟନାଥ ବୋଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦେବୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ , ଘରେ…

Featured

ପିଲାଟିର ନାମ ଖୁଦୀରାମ

୧୯୮୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖ ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନପୁରର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟନାଥ ବୋଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦେବୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ , ଘରେ…